Politikalarımız

Kalite Politikası
 • Üniversitemizin sürdürülebilir performansını güvence altına almak üzere, paydaş beklenti ve gereksinimlerini dikkate alarak, stratejiler doğrultusunda süreçleri yönetmek ve sürekli iyileştirmek.
 • Sürekli öğrenmeye, iyileştirmeye ve inovasyona odaklanan bir kalite kültürü geliştirmek.
 • Yükseköğretim Kalite Kurulunun standartlarını esas alarak, yeni EFQM yaklaşımıyla Misyonumuz ve amaçlarımız doğrultusunda Üniversitemize özgü standartları belirlemek.
 • Üniversitemizde kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet, uluslararasılaşma ve yönetişim faaliyetlerinin tümü için kurumsal standartlarımızı içerecek şekilde tanımlanmış olan PUKÖ döngülerinin kapatılmasını sağlayacak bir iç kalite güvence sistemi oluşturmak ve yürütmek.
 • Ulusal mevzuat çerçevesinde tariflenen örgütlenmenin ötesinde, Üniversitemizin tüm faaliyet alanlarını içine alacak şekilde iç/dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini de kapsayan bütünleşik bir kalite güvencesi örgüt yapısı kurmaktır.
Eğitim-Öğretim Politikası
 • Teknik alanlara yoğunlaşmış bir üniversite olarak, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini etkileşimli yürütmek.
 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızın tümünün iç kalite güvence sistemimiz kapsamında ulusal ve/veya uluslararası akreditasyon ölçütlerine uyumunu güvence altına almak.
 • Öğrenci merkezli ve yeterlilik temelli öğrenme, öğretme ve ölçme-değerlendirme boyutundaki yetkinliklerimizi geliştirerek öğrenci ve mezun odaklı eğitim-öğretim ekosistemi oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Yüz yüze eğitimi; uzaktan eğitim yöntemleri ve bilişim teknolojileri ile desteklemek.
 • Lisansüstü program ve öğrenci sayısını artırarak lisans/lisansüstü öğrenci oranını dengelemek.
Araştırma Politikası
 • Araştırma odaklı bir üniversite olarak, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini tüm süreçlerde etkileşimli yürütmek.
 • Atama-yükseltme ve performans değerlendirme süreçlerinde öğretim elemanlarının araştırma yetkinliklerini öncelikli olarak dikkate almak.
 • Araştırma sürecinin tüm bileşenlerini içeren etkileşimli, çıktı ve etki odaklı bir araştırma yönetimi ekosistemi geliştirmek ve uygulamak.
 • Araştırmayı, iş dünyası ve uluslararası işbirliğine odaklanarak yürütmek ve değer yaratan araştırma çıktıları üretmek.
 • Araştırmayı belirlenen öncelikli alanlara ve sürdürülebilirliğe odaklanarak yürütmek.
 • Araştırma kültürünün akademik çalışanlar tarafından benimsenerek bir yaşam tarzı haline gelmesini sağlamak.
Topluma Hizmet Politikası
 • Üniversitenin bilgi birikimini ve araştırma kabiliyetini girişimciliği ve toplumsal kalkınmayı destekleyecek şekilde yönetmek.
 • Üniversitenin imkanlarını ve yetkinliklerini bilimin topluma tanıtılması, farkındalığın geliştirilmesi ve sevdirilmesi için kullanmak.
Yönetişim Politikası
 • Birlikte yönetme kültürünü geliştiren, performansı dikkate alan ve çevik yönetişim ilkelerine bağlı bir yönetim tarzını benimsemek.
 • Hızla değişen, belirsizlikler içeren karmaşık ortamın getirdiği olası riskleri kurumsal kapasitemiz ve kurumsal çevikliğimiz ile yönetmek. 
 • Kurumsallaşmanın gerektirdiği yapılar ile tüm görev-yetki ve sorumluluklarının açıkça tanımlandığı, yatay yapılanma odaklı, gelişmeye açık, sağlam temelli bir kurumsal organizasyon geliştirmek, esnekliği ve yenileşimi özendirmek.
 • Evrensel etik değerler çerçevesinde, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek; Üniversitenin tüm faaliyetleri hakkında kamuoyunu açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde bilgilendirmek.
 • Çalışanları motive etmek ve sürekli geliştirmek, başarıyı ödüllendirmek, temsiliyeti ve aidiyet duygusunu güçlendirmek, erişilebilir olmak ve etkin iletişim mekanizmalarını geliştirmek.
 • Öğrencilere, çalışanlara ve tüm paydaşlara güvenli ve sağlıklı bir yaşam ortamı sunmak, kampüslerde sürdürülebilir eko-kampüs altyapısını ve bütünleşik afet ve acil durum yönetim sistemini oluşturmak.
 • Temel faaliyetlerin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için öz gelirleri artırmak.
Uluslararasılaşma Politikası
 • Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinin uluslararası işbirlikleri çerçevesinde yürütülmesine yönelik bir organizasyon yapısı oluşturmak ve teşvik mekanizmalarını hayata geçirmek.
 • Öğretim planının uluslararası yaklaşımlarla uyumu kapsamında çift diploma ve ortak diploma programlarını artırmak.
 • Uluslararası işbirliği ağını genişletmek için uluslararası ağlara ve organizasyonlara katılımı teşvik etmek.