Genel Kabul Şartları

Türk öğrenciler için;

Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının önlisans ve lisans programlarına öğrenci alımında merkezî yerleştirme ve özel yetenek sınavı uygulanmaktadır. Merkezî yerleştirme; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yapılmaktadır. İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşaması Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci aşaması ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) olup TYT’den  500 puan üzerinden 150 puan alan adaylar, iki yıllık önlisans programlarını; 180 puanı aşan adaylar ise AYT’ne katılabilmektedir. AYT; Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testinden oluşmaktadır. AYT’den 500 puan üzerinden 180 puan alan adaylar, lisans programlarını tercih edebilmektedir. Adaylar lisans programlarına, TYT ve AYT’den aldıkları puan ile ortaöğretim (Türk Eğitim Sisteminde lise) başarı puanları esas alınarak ÖSYM tarafından bilgisayar aracılığıyla yerleştirilmektedir.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Hava Trafik Kontrol), Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekerasyon ve Antrenörlük Eğitimi) lisans programlarına ilgili birimin belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınmaktadır. Hava Trafik Kontrol programına başvurmak isteyen adayların TYT’den “Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)” eklenmeden 280 ve üzeri puan almış olmaları; Spor Bilimleri Fakültesi programlarına adayların ise TYT’den OBP eklenmeden en az 150 puan almaları gerekmektedir.

Yerleştirme işlemi gerçekleşen öğrencilerin, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen kayıt tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için;

Yabancı Uyruklu öğrenciler için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)" 2010‒2011 öğretim yılından itibaren kaldırılmıştır. Bu sınavın yerine Eskişehir Teknik Üniversitesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği esaslar doğrultusunda "Anadolu Üniversitesine Yurt Dışından Kabul Edilecek Önlisans/Lisans Öğrencileri için Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS)" sonucuna ve SAT 1, GCE, IB, ABITUR vb. puanlara göre;

 1. Yabancı uyruklu olanların,
 2. T.C. veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını yine KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, başvurularını değerlendirmeye alarak tercihleri doğrultusunda daha önce belirlenen kontenjanlara yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

 

Başvuru Koşulları

 1. Lise son sınıfta okuyan ya da dengi okullarda okuyan veya bu okullardan mezun olan adaylardan;
 1. Yabancı devlet vatandaşı olanların,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı, “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerin 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu”nun 7 nci maddesine tabi olanların,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,
 4. (i) 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğrenime devam eden T.C. uyruklulardan ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların [ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil],
 5. (ii) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğrenime başlayandan T.C. vatandaşlarından yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların [ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil],
 6. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları

kabul edilmektedir.

 

 1. Aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan adayların başvuruları kabul edilmemektedir:
 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3. (1) numaralı maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çifte vatandaşlar [(1) numaralı maddenin (ç) bendindeki koşulları sağlayanlar hariç],
 4. Vatandaşlıklarından biri KKTC olan çifte vatandaşlar [ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç],
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören, T.C. uyruklu olan veya (1) numaralı maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.

 

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Önlisans programlarına; lise veya meslek lisesi diplomasına ek olarak, ÖSYM tarafından yapılan TYT’den alınan puan, öğrencinin yaptığı tercihe ve “Ortaöğretim Başarı Puanı”na göre yerleştirme yapılmaktadır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (MA/MS/MBA)

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olması, en az 2,30/4,00 (57,5/100) lisans not ortalamasına sahip olması, “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)”ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55  standart puan veya uluslararası sınavlardan olan GRE (Graduate Record Examination) veya GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES koşulu aranmamaktadır. Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekmektedir.

 Adayın başvuru başarı notu; öğretim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programında ALES puanının %50’si ve lisans GNO’sunun %50’si; tezsiz yüksek lisans programında ise lisans GNO’su; yabancı dilde öğretim yapılan tezsiz yüksek lisans programında lisans GNO’sunun %50’si ve yabancı dil puanının %50’si dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

DOKTORA PROGRAMLARI

 Yüksek lisansa veya lisansa dayalı doktora programlarına başvurabilmek için adayların; lisans veya tezli yüksek lisans mezunu olması gerekmektedir. Adayın lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, en az 3,00/4,00 (75/100) lisans veya tezli yüksek lisans GNO’suna sahip olması ve belirlenen ALES ve yabancı dil puanlarını almış olması gerekmektedir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Adayın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekmektedir.

 Adayın başvuru başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans veya lisans GNO’sunun %30’u ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

 

Lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci kabulü

Yüksek lisans veya lisansa dayalı doktora programlarına başvurabilmek için yabancı uyruklu adayların; bir lisans diplomasına, doktora programına başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, uluslararası sınavlardan GRE veya GMAT sınavlarından ilgili programlar tarafından uygun görülen ve Üniversite Senatosunca kabul edilen puanı almaları, Türkçe eğitim yapan programlara başvuran adayların Türkçe bilgilerini TÖMER sertifikası veya Üniversitenin yapacağı sınavla, yabancı dilde eğitim yapan programlara başvuranların ilgili dilde dil düzeylerini TOEFL gibi uluslararası sınav sonuçları veya Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı Yeterlilik Sınavı Sonucu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların seçimi, ilgili programların önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenen puan ve yüzdelere göre yapılmaktadır.

 

Değişim öğrencileri için;

Eskişehir Teknik Üniversitesinde değişim öğrencisi olarak öğrenim görmek için başvuran öğrencinin kurumuyla Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında geçerli bir ikili anlaşma olması gerekmektedir. Değişim öğrencilerinin idari işlemleri, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Değişim öğrencisi olarak başvurmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Uluslararası İlişkiler Birimine ulaştırmaları gerekmektedir:

 • Gelen Öğrenci Başvuru Formu
 • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement )
 • Not Durum Belgesi (Transcript of Records)

Tüm belgelerin bilgisayar ortamında doldurulması ve gerekli bölümlerin öğrencinin üniversitesi ve karşı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanması gerekmektedir. Detaylı bilgilerin yanı sıra gerekli diğer belgeler de Uluslararası İlişkiler Birimine ait internet sayfasında “Belgeler” sekmesinde ilan edilmektedir.